1. Definicje

Autoryzacja – proces polegający na potwierdzeniu, czy dany Przedsiębiorca jest uprawniony do Przejęcia Wizytówki, dokonywany poprzez użycie Kodu autoryzacyjnego na zasadach ustanowionych w Regulaminie.
Dane kontaktowe – zamieszczone w obszarze Wizytówki dane zebrane przez Operatora lub wprowadzone przez Przedsiębiorcę, zawierające nazwę Przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (ulicę i numer lokalu, województwo, kod pocztowy, miejscowość, lokalizację), adres e-mail, numery telefonów lub adresy stron internetowych.
Dodanie Wizytówki – bezpłatne utworzenie przez Przedsiębiorcę Wizytówki zawierającej podstawowe Dane kontaktowe i jej przypisanie do Konta tego Przedsiębiorcy.
Firma Zweryfikowana – program „Firma Zweryfikowana”, prowadzony w celu komercyjnego wspierania jawności obrotu konsumenckiego lub gospodarczego, na warunkach dostępnych pod adresem URL zweryfikowana.pl/warunki. Program jest prowadzony przez Serwis na zasadach partnerstwa z serwisem Zweryfikowana.pl
Formularz kontaktowy – formularz udostępniony pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/kontakt w celu nadawania wiadomości i składania oświadczeń woli w stosunku do Operatora.
Informacja o ofercie – wprowadzone przez Przedsiębiorcę w obszarze Wizytówki, ponad Dane Kontaktowe, dodatkowe informacje o jego ofercie, zawierające godziny otwarcia miejsca prowadzenia działalności, jej opis, zakres usług lub inne informacje dodatkowe.
Kod autoryzacyjny – identyfikator uwierzytelnienia, będący generowanym przez Operatora jednorazowo i indywidualnie ciągiem znaków alfanumerycznych w liczbie nie mniejszej niż 6, zamieszczonym w tekście lub adresie URL hiperłącza, o ograniczonym terminie ważności.
Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny, korzystająca za pośrednictwem Serwisu z Usługi „Dostęp”.
Konto – wydzielona i dostępna po zalogowaniu część zasobów Serwisu, umożliwiająca Przedsiębiorcy zarządzanie Wizytówkami i Usługami poprzez panel administracyjny.
Licencja – udzielona Operatorowi przez Użytkownika nieodpłatna i niewyłączna licencja w przedmiocie zamieszczonego utworu, z prawem udzielania sublicencji do jej wykorzystania. Licencja obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, obrotu, najmu, dzierżawy, publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlania, nadawania, reemitowania, odtwarzania, włączenia do zbioru danych Operatora, w tym Serwisu i powszechnego udostępniania na terenie świata, w tym w sieciach teleinformatycznych. Licencja obejmuje prawo wykorzystania utworów w celu promocji lub reklamy Operatora oraz oznaczania ich jako pochodzących z Serwisu.
Operator – .pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000495054, NIP 8971796052, REGON 022340457, będąca administratorem Serwisu oraz usługodawcą.
Opinia – opinia Użytkownika o Przedsiębiorcy lub miejscu prowadzenia przez niego działalności, zamieszczona w obszarze Wizytówki i zawierająca podpis Użytkownika oraz ocenę jakości uczestnictwa przez Przedsiębiorcę w obrocie konsumenckim lub gospodarczym.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług lub osoba fizyczna działająca jako jej pełnomocnik, korzystająca lub mogąca korzystać za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora na rzecz swoją lub reprezentowanego przedsiębiorstwa, w celu związanym z prowadzoną przez siebie lub ten podmiot działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przejęcie Wizytówki – dokonywane na żądanie Przedsiębiorcy, bezpłatne przypisanie Wizytówki opublikowanej w Serwisie do Konta tego Przedsiębiorcy, pod warunkiem poprawnego przeprowadzenia Autoryzacji i uprzedniego braku przypisania Wizytówki do innego Konta.
Ranking – jedna z list rankingowych Przedsiębiorców w Serwisie, tworzona w skali kraju, województwa lub miejscowości, na podstawie algorytmu promującego Wizytówki Przedsiębiorców pozytywnie ocenianych przez Użytkowników oraz zaangażowanych w promocję swojej działalności w Serwisie.
Rejestracja – procedura utworzenia nowego Konta i potwierdzenia deklarowanej tożsamości przez Przedsiębiorcę na zasadach ustanowionych w Regulaminie.
Serwis – serwis internetowy RankingFryzjerów.pl, prowadzony przez Operatora w sieci Internet pod adresem URL rankingfryzjerow.pl w celu komercyjnego wspierania jawności i jakości obrotu konsumenckiego oraz gospodarczego.
Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną i na odległość, za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Regulaminie.
Użytkownik – korzystający z Serwisu Konsument lub Przedsiębiorca.
Wizytówka – wydzielona część zasobów Serwisu, zawierająca Dane kontaktowe oraz mogąca zawierać: wprowadzone przez Przedsiębiorcę Informacje o ofercie, wprowadzone przez Użytkowników grafiki, zdjęcia i Opinie dotyczące jakości uczestnictwa przez Przedsiębiorcę w obrocie konsumenckim lub gospodarczym. Wizytówki dzielą się na: dodane, przejęte i nieprzejęte, kwalifikowane przez odpowiednio: Dodanie, Przejęcie i zamieszczenie przez Operatora.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Pojęcia użyte w Regulaminie zostały zdefiniowane w jego postanowieniu nr 1.
2.2. Operator udostępnia Regulamin pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/regulamin.
2.3. Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób ustanowiony w Regulaminie i zgodny z jego postanowieniami oraz obowiązującym prawem.
2.4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, określający postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
2.5. Zawartość Serwisu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, a zaproszeniem do składania ofert lub podjęcia negocjacji.
2.6. W zakres oświadczenia woli zawarcia umowy z Operatorem złożonego przez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, wchodzą jego postanowienia.
2.7. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o akceptacji postanowień Regulaminu i zapoznaniu się z jego treścią. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
2.8. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w pkt 2.6 i 2.7 stanowi ofertę zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
2.9. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Operator niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
2.10. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, posiadającym zainstalowaną i poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowszą wersję, Mozilla Firefox 20.X lub jej nowszą wersję, Apple Safari 4.X (tylko wersję dla Mac OS) lub jej nowszą wersję oraz Google Chrome 23.X lub jej nowszą wersję.
2.11. W celu korzystania z Serwisu zaleca się włączenie obsługi plików cookies. Jej wyłączenie może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z części Usług lub funkcjonalności.
2.12. Do korzystania z Usług świadczonych przy użyciu poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, wymagane jest posiadanie odpowiednio aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.
2.13. Do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania plików w formacie PDF.
2.14. Do korzystania z funkcjonalności powiązanych z portalami społecznościowymi Facebook lub Google+ wymagane jest posiadanie kont w tych portalach.
2.15. Usługi tożsamego rodzaju, tj. o takich samych nazwach są świadczone na rzecz Przedsiębiorców odrębnie dla każdej z Wizytówek przypisanych do Konta.
2.16. Przedsiębiorca może zamówić kilka Usług tego samego rodzaju, pod warunkiem że dotyczą one odrębnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Usługa „Dostęp”

3.1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi „Dostęp” następuje poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub kliknięcie hiperłącza zawierającego jego adres URL. Korzystanie z Usługi „Dostęp” nie wymaga logowania.
3.2. Operator świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatną Usługę „Dostęp”, której przedmiot stanowi udostępnienie niżej wymienionych funkcjonalności Serwisu:
3.2.1. dostęp do Rankingów i Wizytówek opublikowanych w Serwisie,
3.2.2. dostęp do Opinii dotyczących jakości uczestnictwa przez Przedsiębiorców w obrocie konsumenckim lub gospodarczym,
3.2.3. dostęp do danych statystycznych dotyczących Wizytówek, w zakres których wchodzą: liczba dodanych Opinii, liczba wyświetleń, informacja o średniej wartości otrzymanych od Użytkowników ocen oraz o pozycji w Rankingach,
3.2.4. dodawanie Opinii w obszarze Wizytówek przez Użytkowników, przy użyciu formularza dodania Opinii,
3.2.5. dodawanie w obszarze Wizytówek zdjęć lub grafik dotyczących Przedsiębiorców lub miejsc prowadzenia przez nich działalności gospodarczych,
3.2.6. nadawanie wiadomości prywatnych do Przedsiębiorców, przy użyciu formularza napisania wiadomości,
3.2.7. polubienie lub udostępnienie Wizytówek przy użyciu należącego do Użytkownika konta na portalu Facebook,
3.2.8. polubienie lub udostępnienie przez Użytkownika profili Przedsiębiorców na portalu Facebook, pod warunkiem korzystania przez tych Przedsiębiorców z Usługi „Uzupełnij” i posiadania takiego profilu,
3.2.9. polecanie Wizytówek przy użyciu konta na portalu społecznościowym Google+,
3.2.10. sekcje wyszukiwania Wizytówek w Serwisie na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych lub jego lokalizacji,
3.2.11. dostęp do map zawierających oznaczenia lokalizacji miejsc prowadzenia działalności przez Przedsiębiorców,
3.2.12. możliwość zaproponowania przez Konsumenta zamieszczenia nowych Wizytówek w Serwisie przez Operatora, przy użyciu formularza zaproponowania Wizytówek,
3.2.13. możliwość skontaktowania się z Operatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, przy użyciu Formularza kontaktowego,
3.2.14. inne ogólnodostępne zasoby Serwisu, niewymagające posiadania Konta w celu ich użycia i niezastrzeżone dla innych Usług.
3.3. Korzystanie z funkcjonalności Usługi „Dostęp” następuje przy użyciu właściwych pól ich aktywacji, zamieszczonych w obszarze Serwisu.
3.4. Skorzystanie z funkcjonalności dodania zdjęć lub grafik przez niezalogowanego Użytkownika wymaga podania adresu e-mail, pod który wysyłane jest hiperłącze aktywacyjne. W celu zakończenia procesu dodania, należy użyć hiperłącza aktywacyjnego.
3.5. Nadanie wiadomości jest możliwe za pośrednictwem Wizytówek posiadających adres e-mail i skutkuje przesłaniem wiadomości w stosunku do Wizytówek dodanych lub przejętych oraz informacji o nadaniu i zamieszczeniu wiadomości w obszarze Serwisu, w stosunku do Wizytówek zamieszczonych przez Operatora.
3.6. Użytkownicy upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści udostępnionych w Serwisie wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji: zapis techniką cyfrową, wyświetlenie na ekranie monitora.

4. Zamieszczanie treści

4.1. Zamieszczając w Serwisie lub przesyłając treści za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do postępowania z poszanowaniem postanowień Regulaminu, praw i dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa, a nadto udziela Operatorowi Licencji na ich wykorzystanie.
4.2. Zamieszczając Opinię w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że sformułował ją osobiście i w oparciu o wyłącznie własne, prawdziwe i osobiste doświadczenia.
4.3. Zamieszczając zdjęcie lub grafikę w Serwie, Użytkownik oświadcza iż osoby, których wizerunek uwidoczniono w jej obszarze, a których zgoda jest konieczna do publikacji, wyraziły na to zgodę. Nadto oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich w przedmiocie zamieszczonej treści.
4.4. Korzystając formularza napisania wiadomości do Przedsiębiorcy, Użytkownik:
4.4.1. wyraża zgodę na przesłanie przez Operatora do adresata, wiadomości e-mail zawierającej zamieszczoną przez Użytkownika treść lub informację o otrzymaniu wiadomości, dostępnej do odczytania w obszarze Serwisu,
4.4.2. wyraża zgodę na przetwarzanie przesyłanej wiadomości przez Operatora, w celu jej przesłania do adresata będącego podmiotem zamieszczonym w Wizytówce.
4.5. Proponując zamieszczenie Wizytówki przez Operatora, Użytkownik:
4.5.1. zobowiązany jest do zweryfikowania zamieszczanych danych i zgodności przedmiotu działalności podmiotu z wymogami dotyczącymi Przedsiębiorców,
4.5.2. zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnie ze stanem faktycznym, po uprzednim wykluczeniu istnienia tożsamej Wizytówki w Serwisie,
4.5.3. przyjmuje do wiadomości iż Operator zachowuje wyłączne uprawnienie w przedmiocie decyzji o publikacji zaproponowanej Wizytówki.
4.6. Treści zamieszczane w Serwisie powinny być wolne od błędów ortograficznych oraz sformułowane zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego.
4.7. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okażą się nieprawdziwe, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić ewentualne szkody wynikające z tej przyczyny.

5. Konto i autoryzacja

5.1. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dostępna wyłącznie dla Przedsiębiorców świadczących usługi tożsame z zakresem tematycznym Serwisu.
5.2. W celu dokonania Rejestracji, Przedsiębiorca jest zobowiązany alternatywnie:
5.2.1. Dodać pierwszą Wizytówkę,
5.2.2. Dokonać pierwszego Przejęcia Wizytówki opublikowanej w Serwisie.
5.3. Warunkiem dokonania każdej Rejestracji jest łączne wypełnienie i zapisanie formularza edycji Danych kontaktowych oraz potwierdzenie przez Przedsiębiorcę posiadania dostępu do adresu e-mail użytego przy Rejestracji.
5.4. Poprawne potwierdzenie posiadania dostępu do podanego adresu e-mail i pierwsze zapisanie formularza edycji Danych kontaktowych powoduje zakończenie procesu Rejestracji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania Przejęcia Wizytówki, wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków:
5.4.1. Warunkiem Przejęcia Wizytówki opublikowanej w Serwisie jest dokonanie jej Autoryzacji przez Przedsiębiorcę.
5.4.2. W celu otrzymania Kodu autoryzacyjnego należy użyć funkcji żądania jego otrzymania, udostępnionej w obszarze Serwisu.
5.4.3. Operator udostępnia następujące tryby żądania przesłania Kodu autoryzacyjnego: przy użyciu listu tradycyjnego, przelewu na rachunek bankowy, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Dostępność wymienionych trybów żądania przesłania Kodu autoryzacyjnego może być ograniczona dla danej Wizytówki.
5.4.4. Przesłanie Kodu autoryzacyjnego w trybie e-mail, SMS i list tradycyjny następuje w ich treści.
5.4.5. Żądanie przesłania Kodu autoryzacyjnego w trybie przelewu na rachunek bankowy, powoduje wygenerowanie pod użyty w procesie autoryzacyjnym adres e-mail, wiadomości zawierającej instrukcję dokonania przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Wykonanie przelewu zgodnie z instrukcją powoduje wygenerowanie Kodu autoryzacyjnego w wiadomości, pod adres e-mail użyty w procesie autoryzacyjnym. Zwrot kwoty 1 zł następuje w terminie tygodniowym.
5.4.6. Operator zastrzega możliwość generowania i wydawania Kodów autoryzacyjnych w inny sposób, w szczególności poprzez ich zamieszczenie w korespondencji.
5.4.7. W celu dokonania Autoryzacji, otrzymany Kod autoryzacyjny należy wprowadzić pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/kod. Odpowiednio, otrzymane hiperłącze zawierające Kod autoryzacyjny należy kliknąć. Warunkiem dokonania Autoryzacji jest użycie Kodu autoryzacyjnego przed upływem terminu jego ważności.
5.4.8. Poprzez dokonanie Autoryzacji, Przedsiębiorca potwierdza posiadanie dostępu do użytego w jej toku adresu e-mail.
5.5. Wypełnienie i zapisanie formularza edycji Danych kontaktowych następuje na zasadach ustanowionych w warunkach świadczenia Usługi „Edytuj” stosowanych odpowiednio, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu.
5.6. Adres e-mail użyty przy Rejestracji stanowi login Przedsiębiorcy. Jego zmiana jest możliwa w każdym czasie i następuje w sposób określony w instrukcji zamieszczonej w obszarze Konta.
5.7. Po dokonaniu Rejestracji, Przedsiębiorca zostaje zalogowany do Konta i jest zobowiązany ustanowić jego indywidualne hasło dostępu.
5.8. W przypadku utraty hasła, Przedsiębiorca może ustanowić je na nowo, przy użyciu funkcjonalności przypomnienia hasła.

6. Usługa „Edytuj”

6.1. Operator świadczy na rzecz Przedsiębiorców Usługę „Edytuj”, której przedmiot stanowi bezpłatne umożliwienie Dodania lub Przejęcia Wizytówki i udostępnienie następujących funkcjonalności Serwisu, pozwalających na jej podstawowe uczestnictwo i emisję w Rankingach:
6.1.1. przypisanie Wizytówki do Konta umożliwiającego zarządzanie jej zawartością przez Przedsiębiorcę, przy użyciu panelu administracyjnego,
6.1.2. edycja i zapisanie w formularzu edycji Danych kontaktowych, Danych kontaktowych Przedsiębiorcy w zakres których wchodzą: nazwa, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numery telefonów lub adresy stron internetowych, w celu ich publicznej emisji,
6.1.3. emisja w obszarze Wizytówki: Danych kontaktowych, lokalizacji na mapie, Opinii dotyczących jakości uczestnictwa przez Przedsiębiorcę w obrocie konsumenckim lub gospodarczym oraz danych statystycznych w tym przedmiocie: liczby dodanych Opinii, liczby wyświetleń Wizytówki, informacji o średniej wartości otrzymanych od Użytkowników ocen oraz o pozycji w Rankingach,
6.1.4. emisja podglądu Wizytówki w Rankingach i listach wyników wyszukiwania,
6.1.5. otrzymywanie Opinii i wiadomości od innych Użytkowników,
6.1.6. przesyłanie pod adres e-mail Przedsiębiorcy informacji o otrzymaniu wiadomości od Użytkownika oraz branżowych informacji handlowych,
6.1.7. skrzynka odbiorcza umożliwiająca zarządzanie otrzymanymi wiadomościami,
6.1.8. zamieszczanie w obszarze przypisanej do Przedsiębiorcy Wizytówki, zdjęć i grafik dotyczących tego Przedsiębiorcy lub Wizytówki,
6.1.9. oznaczenie lokalizacji Wizytówki na mapach zamieszczonych w Serwisie, m.in. rankingowych oraz zamieszczonych w obszarze konkurencyjnych Wizytówek,
6.1.10. emisja podglądu Wizytówki w sekcji wyników wyszukiwania Wizytówek w Serwisie z użyciem lokalizacji wyszukującego Użytkownika,
6.1.11. emisja podglądu Wizytówki w sekcji prezentującej pobliskie firmy na konkurencyjnych Wizytówkach, które nie podlegają Usługom „Uzupełnij” lub „Wyróżnij”.
6.2. Opcja zamówienia Usługi „Edytuj” jest dostępna w formularzu edycji Danych kontaktowych, zamieszczonym m.in. na podstronach:
6.2.1. „Dodaj firmę”, widocznej po wyborze opcji dodania swojej firmy,
6.2.2. Przejęcia Wizytówki, widocznej po kliknięciu w hiperłącze Przejęcia, znajdujące się w obszarze przypisanej do Przedsiębiorcy Wizytówki.
6.3. Warunkiem zamówienia Usługi „Edytuj” poprzez Przejęcie Wizytówki jest poprawne przeprowadzenie Autoryzacji.
6.4. Aby zamówić Usługę „Edytuj” należy wypełnić formularz edycji Danych kontaktowych. Zamówienie Usługi następuje w momencie pierwszego zapisania formularza.
6.5. Warunkiem pierwszego zapisania formularza jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
6.6. Poprzez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, Przedsiębiorca zamawiający Usługę „Edytuj” w szczególności oświadcza, że:
6.6.1. spełnia warunki określone w definicji Przedsiębiorcy i działa w granicach uprawnionego umocowania do zawierania umów,
6.6.2. edytowane przez niego Dane kontaktowe są prawdziwe, aktualne i dotyczą jego osoby lub podmiotu reprezentowanego w granicach uprawnionego umocowania,
6.6.3. wyraża zgodę na udostępnienie w obszarze Serwisu funkcjonalności przesłania wiadomości przez innych Użytkowników, na otrzymywanie tych wiadomości oraz potwierdza iż jest uprawniony do ich odczytu,
6.6.4. wyraża zgodę na udostępnienie funkcjonalności wchodzących w zakres Usługi „Edytuj”, w tym przesyłania informacji handlowych od Operatora pod adres e-mail użyty przy Rejestracji lub zamieszczony w Danych kontaktowych.
6.7. Wizytówka jest emitowana publicznie i może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę. Jeżeli Przedsiębiorca wykonuje działalność w kilku fizycznych lokalizacjach, to każda z tych lokalizacji powinna zostać zamieszczona w odrębnej Wizytówce.
6.8. Potwierdzenie albo odmowa przyjęcia do realizacji zamówienia Przedsiębiorcy na Usługę „Edytuj”, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, następuje poprzez potwierdzenie albo odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłane pod adres e-mail użyty przy Rejestracji.
6.9. Warunkiem przyjęcia przez Operatora do realizacji zamówienia na Usługę „Edytuj” jest uprzednie zakończenie procesu Rejestracji.
6.10. Umowa o świadczenie Usługi „Edytuj” jest zawierana na czas nieokreślony w chwili potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Usługa „Uzupełnij”

7.1. Operator świadczy na rzecz zarejestrowanych Przedsiębiorców Usługę „Uzupełnij”, której przedmiot stanowi odpłatne udostępnienie następujących dodatkowych funkcjonalności Serwisu, umożliwiających aktywne uczestnictwo Wizytówki podlegającej Usłudze w Rankingach:
7.1.1. uzupełnienie i zapisanie w formularzu uzupełnienia Informacji o ofercie Przedsiębiorcy, w zakres których wchodzą: godziny otwarcia, zakres świadczonych usług, opis działalności i informacje dodatkowe,
7.1.2. emisja zapisanych Informacji o ofercie w obszarze Wizytówki,
7.1.3. pozycjonowanie Wizytówki poprzez jej emisję na priorytetowej pozycji Rankingów, zawsze ponad konkurencyjnymi Wizytówkami, które nie podlegają Usługom „Uzupełnij” lub „Wyróżnij”,
7.1.4. oznaczenie Wizytówki certyfikatem „Firma Zweryfikowana” w obszarze Serwisu, w szczególności na liście wyników wyszukiwania i w Rankingach, pod warunkiem przyznania Przedsiębiorcy prawa korzystania z certyfikatu, zgodnie z warunkami uczestnictwa w programie Firma Zweryfikowana,
7.1.5. kolorowe oznaczenie podglądu Wizytówki w Rankingach,
7.1.6. udostępnienie sekcji zarządzania emisją zdjęć i grafik w obszarze Wizytówki,
7.1.7. atrakcyjna prezentacja podglądu Wizytówki w Rankingach, poprzez emisję zamieszczonych zdjęć lub grafik, np. logotypu lub fotografii siedziby Przedsiębiorcy,
7.1.8. dodatkowa reklama Wizytówki w Rankingach, poprzez emisję w jej podglądzie najlepszej Opinii dotyczącej danej Wizytówki,
7.1.9. atrakcyjna graficznie emisja treści zamieszczonych w obszarze Wizytówki,
7.1.10. powiadamianie Przedsiębiorcy pod adres e-mail o publikacji nowej Opinii w obszarze jego Wizytówki,
7.1.11. możliwość udzielania przez Przedsiębiorcę publicznej odpowiedzi na otrzymaną Opinię przy użyciu formularza udzielenia odpowiedzi na Opinię,
7.1.12. usunięcie z Wizytówki reklam zewnętrznych oraz hiperłączy do konkurencyjnych Wizytówek, z wyjątkiem widoku mapy zawierającego oznaczenia ich lokalizacji,
7.1.13. emisja adresów stron WWW Przedsiębiorcy zamieszczonych na Wizytówce, w formie aktywnych hiperłączy o atrybucie zaplecza pozycjonującego,
7.1.14. emisja w obszarze Wizytówki podglądu profilu Przedsiębiorcy na portalu Facebook oraz umożliwienie jego polubienia lub udostępnienia przez Użytkowników,
7.1.15. rotacyjna i niewyłączna emisja reklamy Wizytówki w obszarze konkurencyjnych Wizytówek, z wyłączeniem podlegających Usłudze „Uzupełnij” lub „Wyróżnij”.
7.2. Opcja zamówienia Usługi „Uzupełnij” jest dostępna dla zalogowanych Przedsiębiorców, w formularzu uzupełnienia Informacji o ofercie.
7.3. Formularz uzupełnienia Informacji o ofercie można otworzyć klikając hiperłącze zawierające nazwę Usługi, zamieszczone m. in. w obszarze:
7.3.1. widocznej w panelu Konta podstrony „Moje wizytówki”,
7.3.2. Wizytówki przypisanej do Przedsiębiorcy.
7.4. Aby zamówić Usługę „Uzupełnij” należy wypełnić formularz uzupełnienia Informacji o ofercie. Zamówienie Usługi „Uzupełnij” następuje w momencie zapisania formularza.
7.5. Warunkiem zapisania formularza jest uprzednie potwierdzenie akceptacji Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
7.6. Poprzez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, Przedsiębiorca zamawiający Usługę „Uzupełnij” w szczególności oświadcza, że:
7.6.1. spełnia warunki określone w definicji Przedsiębiorcy i działa w granicach uprawnionego umocowania do zawierania umów,
7.6.2. uzupełnione przez niego Informacje o ofercie są prawdziwe, aktualne i dotyczą jego osoby lub podmiotu reprezentowanego w granicach uprawnionego umocowania,
7.6.3. przystępuje do programu Firma Zweryfikowana i przez okres korzystania z oznaczenia „Firma Zweryfikowana”, w przypadku zaistnienia zmian skutkujących utratą statusu uczestnika programu, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Operatora o tym fakcie oraz do zaprzestania korzystania z oznaczenia,
7.6.4. zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi „Uzupełnij”, w kwocie 459 zł netto za roczny okres rozliczeniowy, płatnej na rachunek bankowy Operatora, na podstawie faktury wystawionej przez Operatora po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego, w terminie tygodnia od jej wystawienia i pierwszego wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w ten sposób że Przedsiębiorca mógł się z nią zapoznać,
7.6.5. został poinformowany o udostępnieniu faktur z tytułu Usługi „Uzupełnij” w panelu Konta oraz iż wyraża zgodę na ich wysyłanie pod adres e-mail użyty przy Rejestracji.
7.7. Zapisane Informacje o ofercie zostaną użyte do uzupełnienia Wizytówki.
7.8. Potwierdzenie albo odmowa przyjęcia do realizacji zamówienia Przedsiębiorcy na Usługę „Uzupełnij”, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, następuje poprzez potwierdzenie albo odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłane pod adres e-mail użyty przy Rejestracji.
7.9. Umowa o świadczenie Usługi „Uzupełnij” jest zawierana na czas nieokreślony w chwili potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Usługa „Wyróżnij”

8.1. Operator świadczy na rzecz zarejestrowanych Przedsiębiorców Usługę „Wyróżnij”, której przedmiot stanowi odpłatne udostępnienie następujących dodatkowych funkcjonalności Serwisu, umożliwiających najbardziej aktywne uczestnictwo podlegającej Usłudze Wizytówki w Rankingach:
8.1.1. dodatkowe wyróżnienie Wizytówki kolorowym podświetleniem w Rankingach,
8.1.2. emisja i prowadzenie kampanii reklamowej Wizytówki o wartości 150 zł, przy użyciu zewnętrznej usługi Google AdWords,
8.1.3. emisja Wizytówki pod indywidualnym i podanym przez Przedsiębiorcę adresem URL, będącym subdomeną Serwisu,
8.1.4. rotacyjna i niewyłączna reklama Wizytówki w obszarze strony głównej Serwisu,
8.1.5. pozycjonowanie Wizytówki w Serwisie poprzez umieszczenie na najbardziej priorytetowej pozycji Rankingów,
8.1.6. przesyłanie pod adres e-mail Przedsiębiorcy cotygodniowej informacji o Opiniach otrzymanych przez sąsiadujących z nim Przedsiębiorców,
8.1.7. indywidualne wsparcie merytoryczne Operatora w zakresie zasad zdobywania wyższej pozycji w Rankingach, udzielane pocztą elektroniczną,
8.1.8. promocja Wizytówki na profilach Operatora lub Serwisu w obszarze zewnętrznych portali społecznościowych Facebook lub Google+,
8.1.9. udział Wizytówki w przynajmniej jednodniowej kampanii reklamowej Run On Site Advertising Day, realizowanej poprzez przynajmniej jednokrotną emisję reklam Wizytówki każdemu Użytkownikowi odwiedzającemu Serwis w dacie kampanii.
8.2. Opcja zamówienia Usługi „Wyróżnij” jest dostępna dla zalogowanych i korzystających z Usługi „Uzupełnij” Przedsiębiorców, w formularzu wyróżnienia Wizytówki, obejmującym nazwę jej domeny, obszar zasięgu reklamy oraz numer telefonu kontaktowego.
8.3. Formularz wyróżnienia Wizytówki można otworzyć klikając hiperłącze zawierające nazwę Usługi, zamieszczone m. in. w obszarze:
8.3.1. widocznej w panelu Konta podstrony „Moje wizytówki”,
8.3.2. Wizytówki przypisanej do Przedsiębiorcy.
8.4. Aby zamówić Usługę „Wyróżnij” należy wypełnić formularz wyróżnienia Wizytówki. Zamówienie Usługi „Wyróżnij” następuje w momencie zapisania formularza.
8.5. Warunkiem zapisania formularza jest uprzednie potwierdzenie akceptacji Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
8.6. Poprzez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, Przedsiębiorca zamawiający Usługę „Wyróżnij” w szczególności oświadcza, że:
8.6.1. spełnia warunki określone w definicji Przedsiębiorcy i działa w granicach uprawnionego umocowania do zawierania umów,
8.6.2. wprowadzone przez niego dane do formularza wyróżnienia Wizytówki są prawdziwe, aktualne i dotyczą jego osoby lub podmiotu reprezentowanego w granicach uprawnionego umocowania,
8.6.3. udziela Operatorowi pełnomocnictwa do prowadzenia kampanii reklamowej Wizytówki przy użyciu zewnętrznej usługi Google AdWords z zastrzeżeniem, że Operator zachowuje prawo własności konta AdWords służącego do prowadzenia kampanii, a także wyłączne prawo do określenia sposobu jej prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ustalania słów kluczowych i stawek za kliknięcie,
8.6.4. zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi „Wyróżnij”, w kwocie 959 zł netto, za roczny okres rozliczeniowy, płatnej na rachunek bankowy Operatora, na podstawie faktury wystawionej przez Operatora po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego, w terminie tygodnia od jej wystawienia i pierwszego wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w ten sposób że Przedsiębiorca mógł się z nią zapoznać,
8.6.5. został poinformowany o udostępnieniu faktur z tytułu Usługi „Wyróżnij” w panelu Konta oraz iż wyraża zgodę na ich wysyłanie pod adres e-mail użyty przy Rejestracji.
8.7. W okresie świadczenia Usługi „Wyróżnij”, Przedsiębiorca otrzymuje rabat w wysokości odpowiadającej wartości równocześnie świadczonej Usługi „Uzupełnij”, przeliczany w stosunku jednodniowym.
8.8. Operator jest uprawniony do nieprzyznania rabatu wskazanego w punkcie powyższym na rzecz Przedsiębiorcy, który na dzień zawarcia umowy o świadczenie Usługi „Wyróżnij” nie uregulował wszystkich wymagalnych należności wobec Operatora.
8.9. Zapisane informacje i dane zostaną użyte do wyróżnienia Wizytówki.
8.10. Potwierdzenie albo odmowa przyjęcia do realizacji zamówienia Przedsiębiorcy na Usługę „Wyróżnij”, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, następuje w terminie 14 dni od daty przyjęcia zamówienia, poprzez potwierdzenie albo odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłane pod adres e-mail użyty przy Rejestracji.
8.11. Umowa o świadczenie Usługi „Wyróżnij” jest zawierana na czas nieokreślony w chwili potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia do realizacji.

9. Zgłoszenia naruszeń i reklamacje

9.1. Naruszenia Regulaminu w treści Opinii zamieszczonych w Serwisie można zgłaszać poprzez Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/kontakt.
9.2. Reklamacje Usług można wnosić przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/reklamacja.
9.3. Reklamacje mogą być składane z tytułu wadliwości wykonanej Usługi. Wyłącza się uprawnienie Przedsiębiorcy w stosunku do Operatora z tytułu rękojmi.
9.4. Operator może pozostawić reklamację Przedsiębiorcy bez rozpoznania, jeśli będzie ona wiązać się z rażącym naruszeniem Regulaminu lub obowiązującego prawa.
9.5. Po otrzymaniu reklamacji przy użyciu formularza, Operator prześle potwierdzenie jej otrzymania pod adres e-mail zamieszczony w formularzu reklamacyjnym.
9.6. Odpowiedź Operatora jest wysyłana pod adres e-mail użyty w reklamacji lub przy Rejestracji przez składającego reklamację.
9.7. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporu dotyczącego reklamacji, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej odr, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.
9.8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, przez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, a także przez skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.

10. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

10.1. Konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zawartej z Operatorem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
10.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
10.4. Konsumenci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na podstronie Serwisu pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/odstapienie jednak nie jest to obowiązkowe.
10.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsumenci wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10.6. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny, w stosunku do Przedsiębiorców nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy.

11. Rezygnacja z Usług

11.1. Zakończenie korzystania z Usługi „Dostęp” następuje poprzez opuszczenie Serwisu.
11.2. Do Usług innych niż „Dostęp” stosuje się następujące postanowienia.
11.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi przez Przedsiębiorcę następuje poprzez przesłanie wypełnionego formularza wypowiedzenia umowy, pod adres e-mail Operatora. Operator udostępnia wzór formularza wypowiedzenia umowy w obszarze Konta.
11.4. Okres wypowiedzenia przez Przedsiębiorcę umowy o świadczenie Usługi wynosi 30 dni. Jej rozwiązanie następuje w dacie upływu okresu wypowiedzenia, jednakże ze skutkiem na koniec wówczas aktualnego okresu rozliczeniowego w przypadku świadczenia Usług „Uzupełnij” lub „Wyróżnij”.
11.5. W przedmiocie tej samej Wizytówki, wypowiedzenie przez Przedsiębiorcę umowy o świadczenie Usługi „Edytuj” wywołuje skutek wobec Usług „Uzupełnij” i „Wyróżnij”, a wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi „Uzupełnij” wywołuje skutek wobec Usługi „Wyróżnij”.
11.6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi przez Operatora następuje pisemnie lub w wiadomości e-mail przesłanej pod adres e-mail użyty przy Rejestracji, w chwili nadania pisma lub wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.

12. Treści zabronione

12.1. Operator zastrzega sobie prawo do:
12.1.1. żądania przedstawienia i weryfikacji dokumentów potwierdzających prawdziwość wprowadzonych przez Użytkownika danych,
12.1.2. zamieszczania w Serwisie treści reklamowych,
12.1.3. prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących spowodować utrudnienia lub uniemożliwiać Przedsiębiorcom korzystanie z Usług.
12.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Operator jest uprawniony do:
12.2.1. upomnienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
12.2.2. wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu przez Użytkownika oraz do Konta przez Przedsiębiorcę, a także wszelkich użytkowników adresów e-mail, numerów telefonu, adresów IP lub urządzeń, które zostały użyte przy naruszeniu,
12.2.3. moderacji, usunięcia z zasobów Serwisu lub odmowy publikacji Wizytówki, Konta lub jakiejkolwiek treści zamieszczonej w Serwisie,
12.2.4. zawieszenia świadczenia Usługi,
12.2.5. naliczenia w stosunku do Przedsiębiorcy lub osoby działającej jako Przedsiębiorca, jednorazowej kary umownej w dziesięciokrotnej wartości Usługi „Wyróżnij” w każdym przypadku naruszenia, o którym stanowi pkt 12.3 Regulaminu.
12.3. Za naruszenie postanowień Regulaminu uznaje się w szczególności:
12.3.1. wprowadzanie nieprawdziwych danych w obszarze formularza edycji Danych kontaktowych, uzupełnienia Informacji o ofercie lub wyróżnienia Wizytówki,
12.3.2. zamawianie Usług przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, w szczególności zamawianie Usług „Edytuj”, „Uzupełnij” lub „Wyróżnij” przez osoby lub podmioty nie będące Przedsiębiorcami,
12.3.3. korzystanie z Serwisu przez więcej niż jednego Przedsiębiorcę, przy użyciu tego samego Konta i udostępnianie jego danych dostępowych osobom nieuprawnionym do jego reprezentacji,
12.3.4. zamieszczanie Opinii przez Przedsiębiorców lub osoby korzystające z urządzenia lub adresu IP z których następowało logowanie do Konta przez Przedsiębiorcę,
12.3.5. zamieszczanie Opinii nie wyrażających osobistych doświadczeń Użytkowników o Przedsiębiorcy lub miejscu prowadzenia przez niego działalności, w szczególności nieprawdziwych, naruszających obowiązujące prawo, w tym autorskie, wulgarnych, obraźliwych, lub uznanych powszechnie za naganne obyczajowo i moralnie oraz odnoszących się do sfery prywatnej Przedsiębiorcy,
12.3.6. zamieszczanie Opinii, zdjęć lub grafik niedotyczących danej Wizytówki,
12.3.7. powielanie zdjęć, grafik lub Opinii dotyczących tego samego stanu faktycznego,
12.3.8. wykorzystywanie treści i danych zamieszczonych w Serwisie lub jego funkcjonalności w celach innych niż ustanowione w Regulaminie, bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego do rozporządzania nimi, a w szczególności w celu składania ofert handlowych, wykonywania tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej lub tworzenia innych baz danych,
12.3.9. umieszczanie w Serwisie oprogramowania lub innych narzędzi informatycznych oraz generowanie zapytań za pośrednictwem złośliwego oprogramowania,
12.3.10. zamawianie Usług przy użyciu serwerów anonimizujących,
12.3.11. kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie treści zamieszczonych w Serwisie, bez zgody Operatora lub uprawnionego podmiotu.
12.4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do:
12.4.1. zabezpieczenia danych dostępowych do Konta przed nieuprawnionym dostępem,
12.4.2. niezwłocznej aktualizacji zamieszczonych danych w przypadku ich dezaktualizacji,
12.4.3. wylogowywania się z Konta przed zakończeniem korzystania z Serwisu.
12.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkowników dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich, a także z przerw w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych siłą wyższą, w stosunku do Przedsiębiorców.
12.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie prawa lub postanowień Regulaminu, bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności wprowadzeniem nieprawdziwych treści lub danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
12.7. W przypadku usunięcia przez Operatora treści zamieszczonych przez Użytkownika, nie przysługują mu w stosunku do Operatora jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
12.8. Odpowiedzialność Operatora w stosunku do Przedsiębiorców jest ograniczona do wartości należności uiszczonej oraz wyłączona w zakresie utraconych korzyści.

13. Przetwarzanie danych

13.1. Administratorem zebranych danych jest Operator.
13.2. Dane zamieszczone w Wizytówkach utworzonych w drodze zamieszczenia przez Operatora pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń, a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Dane zamieszczone w Wizytówkach utworzonych przez Dodanie Wizytówki lub Przejęcie Wizytówki pochodzą od Przedsiębiorców.
13.3. Operator umożliwia bezpłatne uzyskanie dostępu do danych oraz ich poprawienie przy użyciu funkcjonalności wchodzących w zakres Usługi „Edytuj”.
13.4. Operator dostarcza informacje i dane uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.
13.5. Dane osobowe Przedsiębiorców znajdujące się w Serwisie obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów oraz dane dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej i zawodowej. Dane pochodzą z jawnych publicznych źródeł, o których stanowi pkt 13.2 Regulaminu lub od samych Przedsiębiorców i zbierane są w celu komercyjnego wspierania jawności i jakości obrotu konsumenckiego lub gospodarczego, a ich przetwarzanie ma miejsce w systemie teleinformatycznym. Odbiorcami danych są Użytkownicy.
13.6. Poprzez zamówienie Usługi lub Rejestrację, Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora edytowanych lub wprowadzonych danych, poprzez ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie lub usuwanie, w celu świadczenia Usług, w tym w szczególności w celu ich udostępnienia Użytkownikom w Serwisie, a także w celach handlowych i marketingowych.
13.7. Dane użyte przez Przedsiębiorcę przy Rejestracji są obowiązujące w kontaktach z Operatorem. W okresie obowiązywania umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, pod rygorem skuteczności doręczeń.
13.8. Poprzez skorzystanie z funkcjonalności Usługi „Dostęp” dla których wymagane jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu Użytkownika, wyraża on zgodę na ich przetwarzanie poprzez zebranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie lub usuwanie, w celu przesłania przez Operatora wiadomości związanych z wykonaniem świadczenia. Odbiorcą danych jest Operator oraz Przedsiębiorca w przypadku skorzystania z funkcjonalności wysłania wiadomości. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
13.9. Szczegółowe zasady polityki prywatności Operatora oraz polityki plików „cookies” zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, znajdującym się pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/polityka-prywatnosci.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Treści będące utworami i zamieszczone na stronie Serwisu, w tym jego logo, nazwa i projekt graficzny, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego Operatora albo innego uprawnionego podmiotu.
14.2. Korzystając z Serwisu Przedsiębiorca obowiązany jest w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem. Brak jego akceptacji obliguje Przedsiębiorcę do natychmiastowego opuszczenia Serwisu. Operator umożliwia Przedsiębiorcom skontaktowanie się z nim w celu zawarcia umowy na warunkach innych, niż ustanowione w Regulaminie.
14.3. Operator zastrzega sobie możliwość udzielania rabatów od cen Usług, w szczególności w przypadku posiadania przez Przedsiębiorcę Wizytówek w ilości większej niż 3.
14.4. Wyłącza się prawo żądania przez Przedsiębiorcę umniejszania należności umownej za świadczenie niespełnione w całości lub części wskutek działań Przedsiębiorcy.
14.5. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, jednak ze skutkiem tylko wobec umów zawartych po dacie jego zmiany, z zastrzeżeniem pkt 14.6. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej wersji w Serwisie.
14.6. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu ze skutkiem wobec umów zawartych przed jego zmianą wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. zmiany prawa obowiązującego w stosunku do Usług lub funkcjonalności Serwisu. O takich zmianach w Regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników wiadomością e-mail przesłaną pod adres e-mail użyty przy Rejestracji, z zachowaniem 14-to dniowego okresu wypowiedzenia. Zmieniony Regulamin wiąże Przedsiębiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384¹ ustawy Kodeks cywilny, to jest Przedsiębiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od daty wprowadzenia powiadomienia do systemu teleinformatycznego przez Operatora.
14.7. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców, będących stronami zawartych przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu umów o świadczenie Usługi „Edytuj” i podlegających im Wizytówek. Pierwsze zapisanie formularza edycji Danych kontaktowych po tej dacie, wymaga zmiany dotychczasowej umowy o świadczenie Usługi „Edytuj” z zachowaniem ciągłości tego świadczenia, w ten sposób że w miejsce dotychczasowych warunków świadczenia Usługi, zastosowanie znajdą warunki ustanowione w niniejszym Regulaminie. Zmiana warunków świadczenia Usługi następuje w trybie ustanowionym w pkt 6.5-6.10 Regulaminu, stosowanym odpowiednio.
14.8. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu, zmiany nazwy, domeny oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
14.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
14.10. Miejscem wykonania umowy jest miasto Poznań. Właściwym dla rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorcami jest Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Okręgowy w Poznaniu - zależnie od wyboru powoda i według właściwości rzeczowej.
14.11. Uprawnienia Przedsiębiorców wynikające z umowy są niezbywalne, z wyłączeniem przypadków zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
14.12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2017 r. i jest obowiązujący dla praw i obowiązków stron umów zawartych na jego podstawie.