Nadrzędnym celem Serwisu jest komercyjne wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego. Cel ten realizujemy przez zbieranie, gromadzenie i publiczną emisję licznych danych dotyczących przedsiębiorstw. Odbywa się to przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, w tym szyfrowania przesyłanych danych, czy używania plików cookies. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności wszystkich Użytkowników Serwisu oraz do przestrzegania zasad przetwarzania danych, w tym obowiązków informacyjnych. W tym celu udostępniamy niniejszą Politykę prywatności i plików cookies. Wyrażamy nadzieję, że okaże się pomocna w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Wstęp

Przyjmuje się, że danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie zawartych przez nas umów.

Informacja dla Przedsiębiorców, których dane osobowe zostały zebrane w Serwisie

W przypadku zebrania danych osobowych nie od Przedsiębiorców których dotyczą, informujemy ich o tym fakcie oraz o przysługujących z tego tytułu uprawnieniach. Obowiązek takiego powiadomienia wynika z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.). Niniejsza część Polityki prywatności i plików cookies może zawierać szersze informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w stosunku do treści powiadomienia, z uwagi na ograniczenia technologiczne środka komunikacji, za pomocą którego dochodzi do powiadomienia o zebraniu danych.

Udostępniamy możliwość edycji zebranych danych osobowych przez Przedsiębiorców. Obowiązek taki wynika z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.). W tym celu udostępniamy właściwe funkcjonalności Usługi Edytuj, pod warunkiem potwierdzenia przez Przedsiębiorcę posiadania dostępu do adresu e-mail przypisanego do zebranych danych lub Autoryzacji danej Wizytówki. Dokonanie Autoryzacji jest możliwe przy użyciu listu tradycyjnego, przelewu na rachunek bankowy, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Przywiązujemy szczególną wagę do ograniczenia możliwości edycji zebranych danych osobowych wyłącznie na rzecz osób lub podmiotów do tego uprawnionych – przetwarzanie danych osobowych przez osoby nieuprawnione jest zabronione.

Informujemy, iż dane osobowe zamieszczone w Wizytówkach utworzonych w drodze zamieszczenia przez Operatora obejmują powszechnie dostępne dane teleadresowe i pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń, a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów oraz dane adresowe dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej lub zawodowej.

Informujemy o prawie kontroli przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi.

Odbiorcami zebranych danych są Użytkownicy Serwisu. Celem przetwarzania zebranych danych jest wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego, a także świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego dla ludności.

Informacja dla Przedsiębiorców, którzy edytowali dane w Serwisie

W przypadku zebrania danych osobowych od Przedsiębiorców których dotyczą, informujemy ich o przysługujących z tego tytułu uprawnieniach. Obowiązek takiego powiadomienia wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Umożliwiamy edycję zebranych od Przedsiębiorców danych oraz dostęp do nich. Obowiązek taki wynika z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.). W tym celu udostępniamy właściwe funkcjonalności Usługi Edytuj, pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez Przedsiębiorcę posiadania dostępu do adresu e-mail przypisanego do zebranych danych lub Autoryzacji danej Wizytówki. Dokonanie Autoryzacji jest możliwe przy użyciu listu tradycyjnego, przelewu na rachunek bankowy, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Przywiązujemy szczególną wagę do ograniczenia możliwości edycji zebranych danych wyłącznie na rzecz osób lub podmiotów do tego uprawnionych – przetwarzanie danych przez osoby nieuprawnione jest zabronione.

Informujemy iż dane osobowe zamieszczone w Wizytówkach utworzonych lub edytowanych przez Przedsiębiorców obejmują powszechnie dostępne dane teleadresowe i pochodzą od tych Przedsiębiorców. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów oraz dane adresowe dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej lub zawodowej.

Odbiorcami zebranych danych osobowych są Użytkownicy Serwisu. Celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego, świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego dla ludności, prowadzenie działań handlowych i marketingowych oraz świadczenie Usług na rzecz Przedsiębiorców.

Informacja dla Użytkowników, korzystających z Usługi Dostęp

W przypadku zebrania danych osobowych od Użytkowników których dotyczą, informujemy ich o przysługujących z tego tytułu uprawnieniach. Obowiązek takiego powiadomienia wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Umożliwiamy edycję zebranych danych osobowych oraz dostęp do nich. Obowiązek taki wynika z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Informujemy iż dane zamieszczone przez Użytkowników w ramach Usługi Dostęp mogą obejmować: adres e-mail lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu realizacji niektórych funkcjonalności Usługi Dostęp, np. w celu wysłania wiadomości do Przedsiębiorcy, za pośrednictwem Serwisu. Jeśli Użytkownik korzysta z funkcjonalności uwzględniających jego lokalizację, możemy gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu Użytkownika.

W tym celu stosujemy zewnętrzną usługę Google Maps, aby określić tę lokalizację, w tym adres IP, GPS i inne czujniki np. przekazujące firmie Google informacje na temat pobliskich urządzeń, punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Odbiorcą danych osobowych jest Operator oraz Przedsiębiorca w przypadku skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności wysłania wiadomości. Celem przetwarzania danych jest świadczenie Usługi Dostęp na rzecz Użytkownika i przesyłanie przez Operatora wiadomości związanych z wykonaniem świadczenia, a ponadto wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego oraz świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego dla ludności.

Informacje o bezpieczeństwie i szyfrowaniu danych

Dane zgromadzone w Serwisie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie zawartych przez nas umów. Dochowujemy należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem.

W obszarze całego Serwisu stosujemy technologię szyfrowania SSL przy użyciu protokołu TLS 1.2 typ ECC SHA-2 lub RSA SHA-256 lub RSA SHA-1 (zależnie od urządzenia końcowego). Litera „s” w „https” adresu URL przeglądanej strony internetowej oznacza, że połączenie jest zabezpieczone.

Zabezpieczenie przez SSL szyfruje połączenie między urządzeniem Użytkownika a nami, by uniemożliwić innym (kafejkom internetowym, dostawcom internetu i hotspotom Wi-Fi) odczytanie informacji przeglądanych lub wprowadzanych przez Użytkowników Serwisu na jego stronach internetowych, a także ewentualnych danych logowania. za narzędzie szyfrowania danych odpowiada COMODO CA Limited.

Stosujemy również specjalistyczną technologię Autoryzacji Przedsiębiorców, dokonujących Przejęcia Wizytówek zamieszczonych w Serwisie. W procesie Autoryzacji wykorzystujemy potwierdzenie dostępu do posiadanego przez nas adresu e-mail Przedsiębiorcy, jak również indywidualne Kody autoryzacyjne. Kody są generowane specjalnie dla danego konta w chwili, gdy zachodzi taka potrzeba. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z Kodu autoryzacyjnego, zostanie on przesłany w wiadomości e-mail, pod podany numer telefonu lub w treści przesłanego listu tradycyjnego. Każdego Kodu można użyć tylko raz. z kolei sam dostęp do Kont znajdujących się w Serwisie jest ograniczony indywidualnym hasłem.

Operator dostarcza informacje i dane uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

W pierwszej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, jeżeli jest to:

 • niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a nami, w zakresie danych: - imię i nazwisko Użytkownika, - adresy tradycyjne, - adresy elektroniczne,
 • realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,
 • uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie, - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez nas, za zgodą Użytkownika,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.). Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych przetwarzanych przez nas. Zakres danych przetwarzanych przez Usługodawcę został opisany w pozostałych częściach niniejszego dokumentu.

W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

W pozostałych przypadkach, możemy prosić o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

Warunki udostępniania i powierzania danych

Dane przeznaczone do emisji publicznej są udostępniane wszystkim Użytkownikom Serwisu. Pozostałe dane nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem, z wyłączeniem następujących sytuacji.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika - udostępniamy dane firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Operatora, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Przetwarzanie danych przez podmiot zewnętrzny - możemy powierzać dane firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Operatora, jeśli jest to konieczne w celu realizacji Usług na rzecz Użytkowników, powiadomienia Przedsiębiorców o zebraniu ich danych, czy innych prawnie usprawiedliwionych celów, a powierzenie danych następuje na rzecz podmiotu zobowiązanego do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Użytkowników. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Możemy przekazywać przetwarzanie dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

Przyczyny natury prawnej - udostępniamy dane firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Operatora, jeśli uznamy iż jest to konieczne lub uzasadnione obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej, egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania z Usługi, badaniem potencjalnych naruszeń warunków korzystania z Usługi, wykrywaniem nieuprawnionego przetwarzania zebranych w Serwisie danych i zapobieganiem jemu, ochroną praw, własności intelektualnej lub bezpieczeństwa firmy Operatora, użytkowników jego Usług oraz pozostałych osób, rozwiązywaniem innych problemów dotyczących bezpieczeństwa i kwestii technicznych, w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Informacja na temat plików cookies stosowanych w Serwisie

Stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies i anonimowe identyfikatory urządzeń. Plik cookie jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Gdy Użytkownik odwiedza Serwis ponownie, dzięki plikowi cookie jego przeglądarka może zostać rozpoznana przez Serwis. w plikach cookie mogą być przechowywane domyślne hasło zarejestrowanego Przedsiębiorcy i inne informacje dotyczące Użytkowników.

W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą jednak nie działać poprawnie bez plików cookies.

Podstawowe rodzaje plików cookies, używanych w Serwisie, to cookies sesyjne, stałe i zewnętrzne. Cookies sesyjne - to informacje tymczasowe, przechowywane w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu zakończenia jej sesji (do momentu jej zamknięcia). Wyłączenie cookies sesyjnych może spowodować nieprawidłowe działanie funkcjonalności Serwisu. Cookies stałe - to informacje stałe, przechowywane w pamięci przeglądarki Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia przez Użytkownika albo w terminie zgodnym z ustawieniami jego przeglądarki. Cookies stałe ułatwiają korzystanie z Serwisu, np. poprzez zapamiętanie wybranej rozdzielczości przeglądanych stron WWW, używanego języka lub regionu z którego pochodzi Użytkownik, czy rozmiaru stosowanej czcionki.

Cookies zewnętrzne - to informacje pochodzące od zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez Operatora. Mogą być to cookies narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords administrowanych przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, a używanych przez nas w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych za pomocą wymienionych narzędzi.

Możemy również wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Pliki te mogą być stosowane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

Informacje o używaniu pamięci lokalnej urządzenia użytkownika

Możemy zbierać informacje i dane oraz przechowywać je lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

Informacje o używaniu geolokalizacji i tagów pixelowych

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies (Google Maps), możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika lub położeniu miejsc prowadzenia działalności których dotyczą Wizytówki. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.

Informacje o dziennikach systemowych Serwisu

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, prowadzimy wewnętrzne dzienniki zdarzeń Serwisu, automatycznie zapisujące zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Zasoby przeglądane przez Użytkowników identyfikowane są poprzez adresy URL. Dzienniki systemowe zawierają: - publiczny adres IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie, - unikalny identyfikator urządzenia z którego nadeszło zapytanie, - czas nadejścia zapytania, - informację o przeglądarce Użytkownika, - nazwę zalogowanego Użytkownika podaną w procesie Rejestracji, - informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Dzienniki systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. na podstawie dzienników systemowych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.

Informacje końcowe oraz o zmianach polityki prywatności i plików cookies

Podejmujemy nieustanne działania w celu poprawy standardów przetwarzania Państwa danych osobowych i plików cookies. Posiadamy również system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, najlepiej przy użyciu formularza kontaktowego, a ewentualnie przy użyciu poniższych danych:

Administratorem przetwarzanych danych jest Operator Serwisu RankingFryzjerów.pl – .pl sp. z o.o. sp.k., ul. Dąbrowskiego 77A (60-529) Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000495054, NIP 8971796052, REGON 022340457.

Polityka prywatności i plików cookies może czasami ulegać zmianom. Wszelkie jej zmiany będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. Pojęcia oznaczone wielkimi literami w treści Polityki prywatności i plików cookies zostały zdefiniowane w Regulaminie Serwisu znajdującym się pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/regulamin.