Nadrzędnym celem Serwisu jest komercyjne wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego. Cel ten realizujemy przez zbieranie, gromadzenie i publiczną emisję licznych danych dotyczących przedsiębiorstw. Odbywa się to przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, w tym szyfrowania przesyłanych danych, czy używania plików cookies. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności wszystkich Użytkowników Serwisu oraz do przestrzegania zasad przetwarzania danych, w tym obowiązków informacyjnych. W tym celu udostępniamy niniejszą Politykę prywatności i plików cookies. Wyrażamy nadzieję, że okaże się pomocna w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2016 r.

Pobierz w formacie PDF

Informacja dla Przedsiębiorców, ktorych dane zostały zebrane w Serwisie

W przypadku zebrania danych nie od Przedsiębiorców których dotyczą, informujemy ich o tym fakcie oraz o przysługujących z tego tytułu uprawnieniach. Obowiązek takiego powiadomienia wynika z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Niniejsza część Polityki prywatności i plików cookies może zawierać szersze informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w stosunku do treści powiadomienia, z uwagi na ograniczenia technologiczne środka komunikacji, za pomocą którego dochodzi do powiadomienia o zebraniu danych.

Udostępniamy możliwość edycji zebranych danych przez Przedsiębiorców. Obowiązek taki wynika z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy. w tym celu udostępniamy właściwe funkcjonalności Usługi Edytuj, pod warunkiem potwierdzenia przez Przedsiębiorcę posiadania dostępu do adresu e-mail przypisanego do zebranych danych lub Autoryzacji danej Wizytówki. Dokonanie Autoryzacji jest możliwe przy użyciu listu tradycyjnego, przelewu na rachunek bankowy, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Przywiązujemy szczególną wagę do ograniczenia możliwości edycji zebranych danych wyłącznie na rzecz osób lub podmiotów do tego uprawnionych – przetwarzanie danych przez osoby nieuprawnione jest zabronione.

Informujemy iż dane zamieszczone w Wizytówkach utworzonych w drodze zamieszczenia przez Operatora obejmują powszechnie dostępne dane teleadresowe i pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń, a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów oraz dane dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej lub zawodowej. Ich przetwarzanie następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, w związku z powyższym nie jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania zgody w tym przedmiocie.

Informujemy o prawie kontroli przetwarzania danych, zwłaszcza do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi.

Odbiorcami zebranych danych są Użytkownicy Serwisu. Celem przetwarzania zebranych danych jest wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego, a także świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego dla ludności.

Informacja dla Przedsiębiorców, którzy edytowali dane w Serwisie

W przypadku zebrania danych od Przedsiębiorców których dotyczą, informujemy ich o przysługujących z tego tytułu uprawnieniach. Obowiązek takiego powiadomienia wynika z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Umożliwiamy edycję zebranych od Przedsiębiorców danych oraz dostęp do nich. Obowiązek taki wynika z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy. w tym celu udostępniamy właściwe funkcjonalności Usługi Edytuj, pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez Przedsiębiorcę posiadania dostępu do adresu e-mail przypisanego do zebranych danych lub Autoryzacji danej Wizytówki. Dokonanie Autoryzacji jest możliwe przy użyciu listu tradycyjnego, przelewu na rachunek bankowy, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Przywiązujemy szczególną wagę do ograniczenia możliwości edycji zebranych danych wyłącznie na rzecz osób lub podmiotów do tego uprawnionych – przetwarzanie danych przez osoby nieuprawnione jest zabronione.

Informujemy iż dane zamieszczone w Wizytówkach utworzonych lub edytowanych przez Przedsiębiorców obejmują powszechnie dostępne dane teleadresowe i pochodzą od tych Przedsiębiorców. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów oraz dane dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej lub zawodowej. Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Odbiorcami zebranych danych są Użytkownicy Serwisu. Celem przetwarzania zebranych danych jest wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego, świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego dla ludności, prowadzenie działań handlowych i marketingowych oraz świadczenie Usług na rzecz Przedsiębiorców.

Informacja dla Użytkowników, korzystających z Usługi Dostęp

W przypadku zebrania danych od Użytkowników których dotyczą, informujemy ich o przysługujących z tego tytułu uprawnieniach. Obowiązek takiego powiadomienia wynika z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Umożliwiamy edycję zebranych danych oraz dostęp do nich. Obowiązek taki wynika z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Informujemy iż dane zamieszczone przez Użytkowników w ramach Usługi Dostęp mogą obejmować: adres e-mail lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu realizacji niektórych funkcjonalności Usługi Dostęp, np. w celu wysłania wiadomości do Przedsiębiorcy, za pośrednictwem Serwisu. Jeśli Użytkownik korzysta z funkcjonalności uwzględniających jego lokalizację, możemy gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu Użytkownika.

W tym celu stosujemy zewnętrzną usługę Google Maps, aby określić tę lokalizację, w tym adres IP, GPS i inne czujniki np. przekazujące firmie Google informacje na temat pobliskich urządzeń, punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Odbiorcą danych jest Operator oraz Przedsiębiorca w przypadku skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności wysłania wiadomości. Celem przetwarzania danych jest świadczenie Usługi Dostęp na rzecz Użytkownika i przesyłanie przez Operatora wiadomości związanych z wykonaniem świadczenia, a ponadto wspieranie jakości obrotu konsumenckiego i gospodarczego oraz świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego dla ludności.

Informacja na temat plików cookies stosowanych w Serwisie

Stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies i anonimowe identyfikatory urządzeń. Plik cookie jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Gdy Użytkownik odwiedza Serwis ponownie, dzięki plikowi cookie jego przeglądarka może zostać rozpoznana przez Serwis. w plikach cookie mogą być przechowywane domyślne hasło zarejestrowanego Przedsiębiorcy i inne informacje dotyczące Użytkowników.

W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą jednak nie działać poprawnie bez plików cookies.

Podstawowe rodzaje plików cookies, używanych w Serwisie, to cookies sesyjne, stałe i zewnętrzne. Cookies sesyjne - to informacje tymczasowe, przechowywane w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu zakończenia jej sesji (do momentu jej zamknięcia). Wyłączenie cookies sesyjnych może spowodować nieprawidłowe działanie funkcjonalności Serwisu. Cookies stałe - to informacje stałe, przechowywane w pamięci przeglądarki Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia przez Użytkownika albo w terminie zgodnym z ustawieniami jego przeglądarki. Cookies stałe ułatwiają korzystanie z Serwisu, np. poprzez zapamiętanie wybranej rozdzielczości przeglądanych stron WWW, używanego języka lub regionu z którego pochodzi Użytkownik, czy rozmiaru stosowanej czcionki. Cookies zewnętrzne - to informacje pochodzące od zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez Operatora. Mogą być to cookies narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, używanych przez nas w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych za pomocą wymienionych narzędzi. Używamy także cookies narzędzi Google Maps, używanych przez nas w celu określenia geolokalizacji Użytkowników oraz Wizytówek zamieszczonych w Serwisie.

Informacje o używaniu pamięci lokalnej urządzenia użytkownika

Możemy zbierać informacje i dane oraz przechowywać je lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

Informacje o dziennikach systemowych Serwisu

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, prowadzimy wewnętrzne dzienniki zdarzeń Serwisu, automatycznie zapisujące zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Zasoby przeglądane przez Użytkowników identyfikowane są poprzez adresy URL. Dzienniki systemowe zawierają: - publiczny adres IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie, - unikalny identyfikator urządzenia z którego nadeszło zapytanie, - czas nadejścia zapytania, - informację o przeglądarce Użytkownika, - nazwę zalogowanego Użytkownika podaną w procesie Rejestracji, - informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Dzienniki systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. na podstawie dzienników systemowych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.

Warunki udostępniania danych

Dane przeznaczone do emisji publicznej są udostępniane wszystkim Użytkownikom Serwisu. Pozostałe dane nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem, z wyłączeniem następujących sytuacji.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika - udostępniamy dane firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Operatora, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Przetwarzanie danych przez podmiot zewnętrzny - możemy powierzać dane firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Operatora, jeśli jest to konieczne w celu realizacji Usług na rzecz Użytkowników, powiadomienia Przedsiębiorców o zebraniu ich danych, czy innych prawnie usprawiedliwionych celów, a powierzenie danych następuje na rzecz podmiotu zobowiązanego do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych.

Przyczyny natury prawnej - udostępniamy dane firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Operatora, jeśli uznamy iż jest to konieczne lub uzasadnione obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej, egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania z Usługi, badaniem potencjalnych naruszeń warunków korzystania z Usługi, wykrywaniem nieuprawnionego przetwarzania zebranych w Serwisie danych i zapobieganiem jemu, ochroną praw, własności intelektualnej lub bezpieczeństwa firmy Operatora, użytkowników jego Usług oraz pozostałych osób, rozwiązywaniem innych problemów dotyczących bezpieczeństwa i kwestii technicznych, w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Informacje o bezpieczeństwie i szyfrowaniu danych

Dane zgromadzone w Serwisie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie zawartych przez nas umów. Dochowujemy należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem.

W obszarze całego Serwisu stosujemy technologię szyfrowania SSL przy użyciu protokołu TLS 1.2 typ ECC SHA-2 lub RSA SHA-256 lub RSA SHA-1 (zależnie od urządzenia końcowego). Litera „s” w „https” adresu URL przeglądanej strony internetowej oznacza, że połączenie jest zabezpieczone. Zabezpieczenie przez SSL szyfruje połączenie między urządzeniem Użytkownika a nami, by uniemożliwić innym (kafejkom internetowym, dostawcom internetu i hotspotom Wi-Fi) odczytanie informacji przeglądanych lub wprowadzanych przez Użytkowników Serwisu na jego stronach internetowych, a także ewentualnych danych logowania. za narzędzie szyfrowania danych odpowiada COMODO CA Limited.

Stosujemy również specjalistyczną technologię Autoryzacji Przedsiębiorców, dokonujących Przejęcia Wizytówek zamieszczonych w Serwisie. w procesie Autoryzacji wykorzystujemy potwierdzenie dostępu do posiadanego przez nas adresu e-mail Przedsiębiorcy, jak również indywidualne Kody autoryzacyjne. Kody są generowane specjalnie dla danego konta w chwili, gdy zachodzi taka potrzeba. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z Kodu autoryzacyjnego, zostanie on przesłany w wiadomości e-mail, pod podany numer telefonu lub w treści przesłanego listu tradycyjnego. Każdego Kodu można użyć tylko raz. z kolei sam dostęp do Kont znajdujących się w Serwisie jest ograniczony indywidualnym hasłem.

Operator dostarcza informacje i dane uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.

Informacje końcowe oraz o zmianach polityki prywatności i plików cookies

Administratorem przetwarzanych danych jest Operator Serwisu RankingFryzjerów.pl Vitri Group sp. z o.o. sp.k., ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000495054, NIP 8971796052, REGON 022340457.

Polityka prywatności i plików cookies może czasami ulegać zmianom. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie z dniem 21 maja 2016 r. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności i plików cookies będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych Usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

Pojęcia oznaczone wielkimi literami w treści Polityki prywatności i plików cookies zostały zdefiniowane w Regulaminie Serwisu znajdującym się pod adresem URL rankingfryzjerow.pl/regulamin.